Foglalási Feltételek

Check-in, check-out feltételek

A szálláshelyet érkezés napján 15.00-18.00 óra között lehet elfoglalni és elutazás napján 10.00 óráig kérjük elhagyni. Amennyiben 10:00 óráig nem hagyják el a szobát, úgy automatikusan szobafelár kerül felszámolásra, melynek mértéke 1000 Ft/óra.  Korai érkezés és késői távozás lehetőségeinkről előzetes egyeztetés szükséges. Szálláshelyünk a lefoglalt apartmant az érkezés napján 20 óráig tartja fenn, ezután jogosult annak értékesítésére.

A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

– Személyes adatok (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)

– A vendég járművének rendszáma

– Érkezés és elutazás napja

– Aláírás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a panziónkban igénybe vett szolgáltatások és a szállásdíj utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől és a vendég általi aláírásától függetlenül a szálláshely elfoglalásától fenn áll. A vendég részére történt kulcsátadás a szálláshely elfoglalásának kezdetét jelenti.

Amennyiben a vendég a foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a vendég a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni

Fizetési feltételek

Fizetési feltételek, előlegfizetés esetén
A panzió a foglalás megerősítésére jogosult 30% előleg befizetését kérni. A foglalás életbe lép az előleg befizetésének ill. átutalásának igazolásával vagy a számlánkon történő jóváírásával – ezen tranzakciók visszaigazolásával. Az előleg nélküli telefonos, és e-mailben küldött foglalásokat előjegyzésként kezeljük.

Az előleg fizetésének lehetőségei:

-Banki átutalással

Az előleget a visszaigazolásunkban megadott számlára kérjük átutalni:
11739054-20139902
OTP Hatvan Kossuth tér

Átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel: Név ( amellyel a szállást lefoglalták )

 

 

Figyelem! Ha a befizető más, mint a szállás lefoglalója, akkor kérjük, írják rá a közlemény rovatba a szállásfoglaló nevét!

Ennek hiányában nem tudjuk beazonosítani az ÖN befizetését.
Kérjük, hogy az előleg befizetése előtt olvassák el a fizetési és lemondási feltételeket!

Fizetési feltételek, előleg fizetése nélkül.
A szállásdíj fennmaradó része a helyszínen fizetendő készpénzben

A  vendég fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó legkésőbbi határidő a távozás napján 10:00.
Az árak HUF-ban értendőek, szobára és az ajánlatban szereplő éjszakaszámra vonatkozik.
Az árak minden esetben  reggeli ellátás nélkül értendőek. Az idegenforgalmi adó külön fizetendő készpénzben, melynek mértéke 18 év felett 2019. évben 350 Ft/fő/éjszaka.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy minden esetben fizetendő azon éjszakák száma, melyet megrendelt, abban az esetben is, ha a szolgáltatásokat nem, vagy csak részben veszi igénybe.

Lemondási feltételek

9.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása előlegfizetéssel lehetséges. .

 1. Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a
létesítményt;

– a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

– a Vendég a panzió biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

– a Vendég fertőző betegségben szenved;

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

 1. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató panzió a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 1. A Vendég jogai

12.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

 1. A Vendég kötelességei

13.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: Megrendelést követő 3 napon belül előlegként a díj 30-%-a, a visszalévő teljes összeg a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás- szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

 

13.3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

13.4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és őrzött
parkolónkban.

13.5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett
sebessége 5 km/óra.

13.6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

13.7. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket, szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatják.

13.8. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a panzió nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a panzió zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a panzióhoz tartozó nyílt területen – az arra kijelölt hely kivételével – tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Szolgáltató elhelyezte. A szállás  alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a panzió területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szállás területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szállás  területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a panzió üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

13.9.  esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a panzió közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

13.10. A szobákat és a szállás közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek. Az okozott kárt a vendég a távozáskor megtéríteni köteles.

13.11. A Vendég gondoskodik arhelyen  és a komplexum teljeról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szálláss területén.

13.12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a panzió rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

13.13. A Vendég (ideértve a panzióban tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a panzió épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

13.14. Elutazáskor a Vendég köteles a kulcsokat a vendéglátónak leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsot a Vendég az elutazásának napján 10:00 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra.

 1. A Szolgáltató jogai

15.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

15.3. Szükség esetén a dolgozó jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

15.4. Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a panziót.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei

16.1.A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások,
szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

16.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések
megtétele, azok írásban történő rögzítése.

16.3. A szálláson belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.

 1. A Vendég betegsége, halála

17.1 Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

17.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 1. Az adatkezelés biztonsága

18.1. A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

18.2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

18.3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

18.4. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

18.5. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

19.6. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

18.7. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett
előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

18.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles
a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

 1. Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

19.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

19.6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.9. A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az tízszerese (kivéve az értéktárgyakat, értékpapírokat és készpénzt), kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

 1. Titoktartás

20.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

 1. Vis major

21.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

 1. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

22.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló panzió található.

22.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

22.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 1. A honlapunk látogatóinak adatai

23.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

23.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

23.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 1. Hírlevél

24.1. A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

25.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény
értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a panzió honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a panzió recepcióján is elhelyezi.